Galerija

Poligonalni AB luk se formira na svaka 4 metra, između elemenata  u kojem je “uvezana” armatura iz nosećeg sloja elemenata. Na ovaj način se dobija prostorna struktura umreženih AB lukova i greda (rebara elemenata) koji čine trajnu, bezbednu vatrootpornu konstrukciju.

 

Dužina objekata je proizvoljna, (moguće je izabrati bilo koju dužinu deljivu sa 4m usled dimenzija elemenata, što znači 36, 40, 44…52… 76, 80m… itd.).

Sistem omogućava velike varijacije lučnih oblika hala. Lučnih, lučnih sa delom ravnog krova, sa vertikalnim zidovima i zalučenim krovovima, omogućavajući standardne raspone od 13 do 34m. Veće raspone projektujemo po želji naručioca.