Istorijat

ŠTA JE MC SISTEM­­? 

MC sistem predstavlja nov, patentiran, brz i jednostavan sistem izgradnje kvalitetnih i trajnih, energetski efikasnih i isplativih objekata različitih dimenzija i namena od prefabrikovanih elemenata.

MC Sistem gradnje omogućuje potpuno nov pristup izgradnji izolovanih, armirano betonskih objekata. Visoka energetska efikasnost naših objekata, brzina izgradnje, izuzetna trajnost objekata i otpornost na požare su samo neke od izvarednih osobina našeg sistema gradnje.

Razvili smo novi sistem izgradnje hala velikih konstruktivnih raspone (bez stubova) MC sistem, a zatim i sistem za izgradnju poslovnih i stambenih objekata klasičnog oblika MC² sistem.

MC sistem gradnje prvo zatvara željeni prostor. Izgrađena struktura obezbeđuje sve zahteve statike, termike, hidroizolacije te izuzetno visok nivo stabilnosti, bezbednosti i trajnosti. Ceo objekat izgrađem ovom tehnologijom ne poseduje niti jedan termički most.

Nakon toga se u izgrađenom zatvorenom prostoru, u kontrolisanim klimatskim uslovima, kao sasvim nezavisan statički sistem, tehnologijom po izboru korisnika vrši etažiranje i pregrađivanje u skladu sa potrebama naručioca. Sve interne particije se mogu u potpunosti rekonstruisati, ovakav način organizacije izgradnje omogućuje izuzetno fleksibilan prostor koji živi, razvija se i menja u skladu sa svojim korisnikom.

Uobičajeni sistemi gradnje objekata visokogradnje sa prefabrikovanim elementima, prvo elementima sistema formiraju nosivu konstrukciju (stubovi, grede, spratne ploče…) a potom popunjavanjem takve konstrukcije (zidovima, panelima…) i oblaganjem staklom ili sl. vrši se zatvaranje prostora, pri čemu svi ti elementi čine jedinstven statički sistem.

Suština MC² sistema gradnje ja montaža prefabrikovanih zidnih elemenata koji odgovaraju spratnoj visini objekta formirajući spoljašnje zidove objekta. Elementi su troslojni, termoizolovani bez termičkih mostova. Fleksibilnost MC² sistema pruža slobodu projektovanja i arhitektonskog oblikovanja. Elementima se ostvaruju nepravilne osnove objekata, erkeri, terase i drugi arhitektonski oblici u skladu sa klasičnim konstruktivnim elementima.

Svi potrebni fasadni otvori se formiraju u toku proizvodnje elemenata, bilo da su u pitanju prozori, vrata ili sl., pri čemu su sve ivice otvora izolovane a ramovi se ugrađuju bez termičkih mostova. Krovovi mogu biti kosi – prefabrikovani ferocementni, velikih raspona sa nosačima za spuštene plafone, ravni – prohodni armirano betonski ili klasične od drvene građe na venčanici.

Uobičajeni sistemi gradnje objekata visokogradnje sa prefabrikovanim elementima, prvo elementima sistema formiraju nosivu konstrukciju (stubovi, grede, spratne ploče…) a potom popunjavanjem takve konstrukcije (zidovima, panelima…) i oblaganjem staklom ili sl. vrši se zatvaranje prostora, pri čemu svi ti elementi čine jedinstven statički sistem.

Fasada na objektu (elementima) ima samo estetsku funkciju, ne i izolacionu. Moguće je kombinovati kontaktne i kasetne fasade bez termičkih mostova pri čemu ne postoji mogućnost odvajanja  fasada koje se postavljaju na noseći, spoljašnji armirano-betonski sloj. Suština je da možete odabrati sve vrste fasada, u svim mogućim kombinacijama.

 

Svi objekti izgrađeni MC sistemima gradnje su otporni na zemljotrese, olujne vetrove i požare, sa pozitivnim odnosom ka prirodi i ekologiji.

Svi elementi su troslojni, orebreni sa srednjim izolacionim slojem debljine od 15-30cm. Armirani beton od kojeg je izveden prvi i treći sloj je kompozitni ferocement sa polipropilenskim vlaknima. Ugrađen beton je vodootpornan pritisne čvrstoće >40Mpa.